SUBSIDIE-REGLEMENT

SUBSIDIE-REGLEMENT

Het afdelingsbestuur kan aan aangesloten clubs subsidie verlenen voor:
  1. Het houden van een, voor het publiek toegankelijke tentoonstelling of
    toepasselijke activiteit in het kader van een lustrumviering of jubileum;
  2. Het houden van een voor de leden van de afdeling Transijssel gratis toegankelijke lezing, presentatie of andere activiteit op het terrein van de fotografie (niet zijnde een tentoonstelling), vallend binnen de doelstellingen van de Fotobond afdeling Transijssel.
Hiertoe, en voor de door het afdelingsbestuur zelf te organiseren activiteiten, wordt jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen.
Aanvragen voor subsidie moeten door het bestuur van de club schriftelijk worden ingediend bij het afdelingsbestuur, vóór 1 januari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt waar­voor de subsidie wordt gevraagd *). Vindt de activiteit plaats in januari, februari of maart dan moet de aanvraag tenminste 3 maanden voor de betreffende activiteit worden inge­diend. Bij de aanvraag moet een reële begroting van inkomsten en uitgaven worden over­legd, ter beoordeling van het afdelingsbestuur.
Bij meerdere voor subsidie in aanmerking komende aanvragen zal de toekenning van subsi­dies het daarvoor begrootte bedrag niet overschrijden. Een club kan slechts eenmaal per jaar in aanmerking komen voor subsidie.
Dit reglement is door het afdelingsbestuur vastgesteld op 3 april 2019 en is per direct van kracht.
*) subsidie-aanvragen voor 2020 moeten worden ingediend vóór 1 maart 2020 zodat ze goedgekeurd kunnen worden tijdens de AAV van 2020.
Klik hier voor het aanvraagformulier.