SUBSIDIE-REGLEMENT – TRANSIJSSEL

SUBSIDIE-REGLEMENT

Het afdelingsbestuur kan aan aangesloten clubs subsidie verlenen voor:

Het houden van een, voor het publiek toegankelijke expositie of toepasselijke activiteit in het kader van een lustrumviering of jubileum; Het houden van een voor de leden van de afdeling Transijssel gratis toegankelijke lezing, presentatie of andere activiteit op het terrein van de fotografie (niet zijnde een tentoonstelling), vallend binnen de doelstellingen van de Fotobond afdeling Transijssel. Hiertoe, en voor de door het afdelingsbestuur zelf te organiseren activiteiten, wordt jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Aanvragen voor subsidie moeten door het bestuur van de club schriftelijk worden ingediend bij het afdelingsbestuur, vóór 1 januari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt waar­voor de subsidie wordt gevraagd. Vindt de activiteit plaats in januari, februari of maart dan moet de aanvraag tenminste 3 maanden voor de betreffende activiteit worden inge­diend. Bij de aanvraag moet een reële begroting van inkomsten en uitgaven worden over­legd, ter beoordeling van het afdelingsbestuur. Bij meerdere voor subsidie in aanmerking komende aanvragen zal de toekenning van subsi­dies het daarvoor begrootte bedrag niet overschrijden. Een club kan slechts eenmaal per jaar in aanmerking komen voor subsidie. Dit reglement is door het afdelingsbestuur vastgesteld op 3 april 2019 en is per direct van kracht. Subsidieaanvragen voor 2024 moeten worden ingediend vóór 1 februari 2024 zodat ze goedgekeurd kunnen worden tijdens de AAV van 2024.

Omdat de Fotobond het belangrijk vindt dat clubs zich laten inspireren door mentoren, subsidieert zij onder bepaalde voorwaarden clubs voor het organiseren van een clubmentoraat met een maximum van € 250,00 per twee jaar. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal mentorbijeenkomsten. Per bijeenkomst is de subsidie € 50,00 met een maximum van € 250,00. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de gekozen mentor een Bondsmentor zijn. Dat wil zeggen dat de mentor moet voorkomen op de lijst met Bondsmentoren.
Op de pagina van de Fotobond kun je een formulier downloaden om de subsidie aan te vragen.